R E G U L A M I N
 X 

1. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Użytkownikiem może zostać każda osoba.
- abc24.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na stronie internetowej przy przedmiocie, którego dotyczą.

2. REJESTRACJA
- Rejestracja w serwisie abc24.pl dokonywana jest po obowiązkowym podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
- Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez abc24.pl. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
- Informacje podane w formularzu są przez abc24.pl wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
- Dane użytkowników dokonujących transakcji w ramach serwisiu abc24.pl, obejmujące adres e-mail, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu, przekazywane są Sprzedającemu po dokonaniu zamówienia, w celu finalizacji umowy, a dane w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przekazywane są Sprzedającemu w celu weryfikacji złożonej oferty.

3. OPŁATY I PROWIZJE
Nowo rejestrowane sklepy otrzymują 50 dni darmowego okresu testowego, w którym sklep bedzie miał 100 % funkcjonalność. Po upływie darmowego okresu próbnego możesz zrezygnować z prowadzenia swojego sklepu bez ponoszenia kosztów. Opłata za prowadzenie sklepu po zakończeniu okresu testowego to 1.34 zł netto za dzień wnoszona w formie abonamentu za 90, 180 lub 360 dni. Wniesiona opłata przedłuża czas działania aplikacji sklepu od daty wygaśnięcia niezależnie od terminu dokonania wpłaty. Opłaty (kwota brutto wybranego abonamentu) należy wnosić przelewem na wskazane konto dostępne z poziomu panelu adminstacyjnego we wskazanej wysokości. Opłata wniesiona w nieprawidłowej wysokości bedzie zwracana na konto wpłacającego a sklep nie zostanie odnowiony. Brak wpłaty abonamentu lub wpłata niewłaściwej kwoty traktowany jest jako rezygnacja z naszych usług – wszystkie dane sklepu zostaną usunięte z naszych serwerów po 30 dniach od daty wygaśnięcia sklepu.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
- Abc24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Sprzedających ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi.
- Abc24.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług, prawdziwość i rzetelność ich opisu.
- Abc24.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji transakcji, wynikające z przyczyn technicznych.
- Abc24.pl nie ponosi odpowiedzialności za nazwy rejestrowanych subdomen.

5. USUNIĘCIE UŻYTKOWNKA
Abc24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika (sklepu), którego działania zostaną uznane za szkodliwe, bądź jego działania są nie zgodne z regulaminem.

6. GWARANCJE
Abc24.pl nie udziela rękojmi ani gwarancji na sprzedawane towary.

7. ROLA ABC24.PL
- Towary lub usługi oferowane w ramach serwisu abc24.pl wystawiane są na sprzedaż przez Użytkowników.
- Abc24.pl nie jest stroną w tych transakcjach i użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia transakcji.
- Abc24.pl nie sprawdza towarów ani usług oferowanych w ramach serwisu, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego towaru naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa.

8. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO
Ogół umownych warunków obowiązujących pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w odniesieniu do sprzedawanego przedmiotu określa, na piśmie lub w inny sposób, strona sprzedająca. Obowiązkiem Sprzedającego, a nie abc24.pl, jest powiadomienie o tych warunkach Użytkowników składających oferty kupna.

9. LEGALNOŚĆ
Zgłaszając towary lub usługi do sprzedaży Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów lub usług każdemu, kto nabędzie je w ramach serwisu.

10. TOWARY ZAKAZANE I USUWANE
- Nie wolno oferować sprzedaży towarów i usług, którymi obrót narusza prawo lub uprawnienia osób trzecich.
- W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w wyżej wymienionym artykule, abc24.pl usuwa towar. Decyzja jest w takim przypadku ostateczna.
- Towary nie będące w ofercie sklepu (nie aktywne) od ponad 6 miesięcy bedą automatycznie usuwane.

11. OPIS TOWARÓW
- Towary lub usługi, które mają być objęte sprzedażą w ramach serwisu abc24.pl, muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
- Towary należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje.
- Użytkownik może wystawić na sprzedaż dowolną ilość przedmiotów.

12. STOPKA SKLEPU
Elementem integralnym wyglądu Sklepu internetowego jest nieusuwalna stopka zawierająca informacje pozwalające zidentyfikować Usługę, wraz z odsyłaczami do stron wybranych przez abc24.pl. Administrator sklepu jest zobowiązany do niepodejmowania działań zmierzających do usunięcia lub ukrycia tego elementu.

13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami serwisu abc24.pl należą do abc24.pl.

14. ZMIANY REGULAMINU
abc24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.